ค่านิยม

ค่านิยม Value

ในการดำเนินชีวิต บุคคลต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่าเราต้องการอะไรในชีวิตหรือเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราจะต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง ในระหว่างสองทางดังนั้น เป้าหมายจึงมีส่วนช่วยให้เราสามารถตัดสินใจตามสิ่งที่เราชอบและเราต้องการ ดังนั้น ค่านิยม Value จึงรวมไปถึงเป้าหมายและความห้องการต่อสิ่งนั้นด้วย

ความหมายของค่านิยม Value

ความหมายของค่านิยม คือ ค่านิยมเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในใจของผู้กระทำ และความเชื่อเหล่านั้นมีผลให้คนจำต้องกระทำสิ่งนั้น และเมื่อกระทำสิ่งนั้นแล้วตนเองอาจจะมีความสุข และสังคมนิยมยกย่องบูชาหรือถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าคนไม่ทำสิ่งนั้นสังคมอาจจะมองในแง่ผิดทำนองคลองธรรม

ค่านิยม เห็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออะไรบ้าง

ต่อการกระทำทางสังลม แต่คำคำนี้มักจะใช้แตกต่างกัน หรือมีความหมายคาบเกี่ยวกันในแขนงวิชาต่าง ๆ นักสังคมวิทยาใช้ค่านิยมเพื่ออธิบายการเลือกในสิ่งหรือสถานการณ์ที่ตนต้องการหรือพอใจ

ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับค่านิยมของสังคม คือการรวมค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม กล่าวคือ สมาชิกของสังคม ส่วนใหญ่ต้องการ สนใจ มีความปรารถนาหรือทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ อยากจะปฏิบัติตามในสถานการณ์นั้นๆอย่างไร ความต้องการ ทัศนตติ หรือสถานการณ์นั้น ๆ จะกลายเป็นค่านิยมของสังคมนั้น ดังนั้น ค่านิยมของสังคมจึงเป็นวิธีการจัดรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ ที่ฝังแน่นอยู่ในตัวคนและเป็นสิ่งที่คนยึดถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา

Parsons ได้ระบุองค์ประกอบของค่านิยม 3 ประการ 

ได้แก่

  • การรับรู้ทางความคิด
  • ความพอใจ 
  • ศีลธรรม

ได้ทำการศึกษา ค่านิยม เกี่ยวกับสถาพชีวิตความเป็นอยู่ และ Anderson ได้ศึกษาค่านิยมในความต้องการคุณลักษณะเฉพาะในวิถีทางแห่งชีวิต ในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ค่านิยมมีความหมายในแง่วัฒนธรรมที่แสดงออก ซึ่งได้แก่ ศีลธรรม ความงาม และความรู้ความเข้าใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบและตัดในใจได้ว่า สิ่งนั้น ๆ ทำให้เกิดความต้องการ ความปรารถนาหรือมีทัศนคติอย่างไร

นักสังคมศาสตร์หลายท่านมุ่งความสนใจไปยังพฤติกรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม เช่น การฉ้อโกง การลักขโมยโมย ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานและหลังแต่งงาน การดื่มสุรา การใช้ยาเสพติด ด้วยเหตุนี้แนวความคิดของค่านิยมจึงมีความหมายแตกต่างกันมากมาย

ดังนั้นค่านิยม คือ ความเชื่อในสิ่งที่ควรจะเป็น และเป็นสิ่งที่ผู้กระทำรับรู้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของวิถีทางในชีวิตของเขา ความเชื่อในสิ่งต่าง ๆ เช่น ระบบความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม กิจการงาน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ และเป็นสิ่งที่ตัวเองเห็นดีเห็นชอบด้วย สมควรที่จะยึดถือปฏิบัติมากกว่าวิธีปฏิบัติอย่างอื่น

 

เนื่องจากว่า ค่านิยมคือ ความเชื่ออย่างหนึ่ง จึงทำให้เกิดปัญหาในเพราะว่าความเชื่อไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง การศึกษาเรื่องคำนิยมของสังคมค่อนข้างจะเป็นปรัชญาอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่จะกำหนดนิยมของสังคมใดสังคมหนึ่งให้ถูกต้องแน่นอน โดยเฉพาะในแง่ของความจริงและความถูกต้องในการสรุปผลการศึกษา เพื่อให้การศึกษานิยมของสังคมเป็นไปอย่างถูกต้องแน่นอน และเชื่อถือได้ นักสังคมวิทยาพยายามให้ความหมายของค่านิยมของสังคมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกแก่การศึกษาค่านิยมของสังคมให้ครอบคลุมและถูกต้อง ในการศึกษาวิจัยก็ได้ตั้งคำถามในลักษณะเป็นการคาดคะเนพฤติกรรม 

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่