Parsons

Value

ค่านิยม

ค่านิยม Value ในการดำเนินชีวิต บุคคลต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่าเราต้องการอะไรในชีวิตหรือเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราจะต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง ในระหว่างสองทางดังนั้น เป้าหมายจึงมีส่วนช่วยให้เราสามารถตัดสินใจตามสิ่งที่เราชอบและเราต้องการ ดังนั้น ค่านิยม Value จึงรวมไปถึงเป้าหมายและความห้องการต่อสิ่งนั้นด้วย ความหมายของค่านิยม Value ความหมายของค่านิยม คือ ค่านิยมเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในใจของผู้กระทำ และความเชื่อเหล่านั้นมีผลให้คนจำต้องกระทำสิ่งนั้น และเมื่อกระทำสิ่งนั้นแล้วตนเองอาจจะมีความสุข และสังคมนิยมยกย่องบูชาหรือถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าคนไม่ทำสิ่งนั้นสังคมอาจจะมองในแง่ผิดทำนองคลองธรรม ค่านิยม เห็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออะไรบ้าง ต่อการกระทำทางสังลม แต่คำคำนี้มักจะใช้แตกต่างกัน...