Mate Selection

Mate Selection

การเลือกคู่สมรส

การเลือกคู่สมรส Mate Selection ในการเลือกคู่สมรส Mate Selection เป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมในเรื่องเพศ การเลือกคู่สมรสเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่นำไปสู่การสมรส การสร้างครอบครัว รวมถึง การขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ให้ดำรงอยู่ต่อไป  การเลือกคูเป็นชั้นตอนที่สำคัญของบุคคล และของกลุ่มโคตรตระกูล  หรือกลุ่มเครือญาติ  เพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนอันนำไปสู่ความร่วมมือกันทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของกลุ่ม  เลือกคู่สมรส Mate Selection คือะไร จะเห็นได้ว่า เกือบทุกสังคมจะมีกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานเกี่ยวกับการเลือกคู่สมรสว่าจะเลือกอย่างไร ผู้ใดควรจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือก และผู้ถูกเลือกควรจะเป็นใคร...