largesse

largesse

เพราะชีวิตสมดุลได้ด้วย ” การให้ทาน ”

เพราะชีวิตสมดุลได้ด้วย ” การให้ทาน ” largesse โดยบทความนี้เขียนถึงการให้ทาน largesse   มีเทคนิคหนึ่งอย่างสำหรับการสร้างความสุขให้แก่เฒ่า คือการมีความสมดุล และความสมดุล นั้นมีหลายด้าน อย่างเช่น สมดุลระหว่างสมองกับหัวใจแล้วก็เหตุผลกับความรู้สึก ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตส่วนรวม สมดุลระหว่างงานกับการพักผ่อนหย่อนใจ แต่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องพื้นฐานมากเท่ากับสมดุลระหว่างการรับกับการให้ หรือการได้กับการเสียสละการให้ทาน การให้ทาน largesse  สื่อถึงอะไร หายใจเข้า แต่ไม่ยิมยอมหายใจออก ก็ตายสถานที่เดียว รับประทานมากมายแต่ไม่ยอมบริหารร่างกาย โรคร้ายก็สอบถามหา ในลักษณะเดียวกัน...