hydrophyte

hydrophyte

ความสำคัญของพันธุ์ไม้น้ำ

ความสำคัญของพันธุ์ไม้น้ำ hydrophyte พันธุ์ไม้น้ำหรือพืชน้ำ hydrophyte ได้แก่ พืชที่มีเมล็ดงอกได้ทั้งในน้ำและพื้นที่ใต้น้ำ โดยต้องมีระยะหนึ่งของชีวิตอยู่ในน้ำ ในทางนิเวศน์วิทยาจะรวมพืชที่อยู่ใต้น้ำที่แท้จริงยกเว้นเวลาที่มีดอกที่อาจจะชุดอกขึ้นสูงเหนือน้ำแบบต่างๆ หรือขึ้นอยู่ในบริเวณที่ลุ่มใกล้น้ำไว้เป็นพืชน้ำพืชน้ำมีความสำคัญต่อสั่งต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบ คือจัดว่ามีทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของพืชน้ำ hydrophyte มีอยู่หลากหลายอย่างด้วยกันสำหรับประโยชน์ของพืชชนิดนี้ เช่น ช่วยเพิ่มวัฏจักรทางชีวภาพ (Biologic circulation) ในน้ำ เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียที่เกิดจากสัตว์น้ำ สิ่งเหล่านี้พืชจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสง พืชน้ำหลายชนิดยังใช้เป็นไม้ประดับในตู้ปลาและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำจึงต้องทราบรายละเอียดที่ถูกต้องของพืชน้ำ ทั้งในเรื่องของถิ่นกำเนิดวิธีการขยายพันธ์ ปัจจัยต่าง...