HIV

โรคเอดส์

ในโลกยุคปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรค HIV หรือโรคเอดส์ ถือเป็นปัญหาหลักสำคัญที่สามารถพบได้เยอะมากทีเดียวไม่ว่าจะประเทศไหน โดยในประเทศไทยเองก็มีผู้ติดเชื้อ HIV อยู่ประมาณ 500,000 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์โดยประมาณ18,000 คน ต่อปี  เฉลี่ยวันละ 49 คน โรคเอดส์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะติดเชื้อเฉียบพลัน คือ ระยะที่รับเชื้อมาใหม่ ๆ...