cell division

cell division

การแบ่งเซลล์

การแบ่งเซลล์ cell division สิ่งมีชีวิตต้องมีการแบ่งเซลล์ cell division เพื่อให้ช่วงชีวิตและการเติบโตของเซลล์ยาวนานขึ้นถ้าไม่มีกระบวนการแบ่งเซลล์สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต้องตายไป ในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการแบ่งเซลล์กัน   ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการแบ่งเซลล์ cell division หมายถึงอะไร การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากต้นกำเนิดเดิม ในสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์การแบ่งเซลล์จะเริ่มจากเซลล์เริ่มเกิด (primordial)เพียงเซลล์เดียวเท่านั้นซึ่งจะได้เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียความรู้เกี่ยวกับกลไกการรวมตัวกันของเซลล์และการแบ่งเซลล์เป็นพื้นฐาน การแบ่งเซลล์แบ่งออกได้เป็น 2แบบ คือ แบบที่1 ไมโทซิส Mitosis แบบที่2 ไมโอซิส Meiosis ...