Books

Books

เรื่องของการคัดลอกหนังสือด้วยมือ

เรื่องของการคัดลอกหนังสือด้วยมือ Copying Books by Hand การเขียนโดยการใช้ตัวอักษร Copying Books by Hand ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพราะความสามารถของสื่อที่นำติดตัวไปได้ เช่น กระดาษ (papyrus) แผ่นหนัง (parchment) แผ่นหนังลูกวัว (vellum) มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับชาวโรมันที่จะพัฒนาในเรื่องของกระดาษ จากกระดาษม้วนที่หนักจนมาเป็นหนังสือเย็บเล่ม ในหน้ากระดาษมีข้อความที่เขียนข้อความทั้งสองด้าน มีการเย็บเข้าเล่ม มีปก และมีการพัฒนามาจนเป็นรูปแบบของหนังสือที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันชาวโรมันได้แก้ไขปรับปรุงการทำหนังสือให้ดีขึ้น มีโครงสร้างของไวยากรณ์ที่เราใช้ในการสร้างประโยค...