โครโมโซม

chromosome

เรื่องของโครโมโซม

เรื่องของโครโมโซม chromosome โดยเราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องของ โครโมโซม chromosome ที่ประกอบด้วยโปรตีนและดีเอ็นเอซึ่งอยู่ในรูปของโครมาทิน มี 2 ประเภทคือ ยูโครมาทิน (euchromatin) เป็นส่วนที่ทำงาน มีการหดตัวไม่เท่ากันและเฮเทอโรโครมาทิน ประกอบด้วยลำดับเบสซ้ำๆ กัน(re peated sequences) มีการหดตัวมาก มีความสำคัญต่อหน้าที่การทำงานของโครโมโซม Chromosome คืออะไร รูปร่างของโครโมโซมสามารถจำแนกโดยอาศัยชนิดและตำแหน่งของเซนโทเมียร์ได้เป็น 4 ชนิด ได้แก่ เมทาเซนทริก...