ลักษณะทั่วไปของสังคม

Characteristics of Society

ลักษณะทั่วไปของสังคม

ลักษณะทั่วไปของสังคม Characteristics of Society ในการศึกษาสังคม เราอาจต้องทำความเช้าใจสิ่งที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบของสังคมว่าเป็นอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร และในขณะเดียวกัน เราอาจต้องทำความเข้าใจถึงสภาพความเป็นสังคมอีกด้วยว่าสังคมนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร Characteristics of Society  มีอะไรเป็นองค์ประกอบ เป็นต้น Characteristics of Society การศึกษาสังคม องค์ประกอบของสังคมต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า “ลักษณะ” ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่จะสามารถทำให้เราเห็นความเป็นสังคมเด่นชัดยิ่งขึ้น ดังนั้นในการศึกษาสังคมจึงควรต้องศึกษาลักษณะของมันเสียก่อน อันจะช่วยให้การศึกษาสังคมดีขึ้นง่ายขึ้น เพราะทำให้เห็นโครงสร้างที่เป็นตัวประกอบของสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณะของสังคมนั้น...