จรีตประเพณี

religion

ความเชื่อเรื่องของ พุทธศาสนา

ความเชื่อเรื่องของ religion หรือ พุทธศาสนา โดยสำหรับในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องหรือของระบบความเชื่อและศาสนา religion มีที่มาเกิดจากความกลัวของมนุษย์ตั้งแต่ในสมัยอดีตกาล ความกลัวที่ปรากฏการณ์ขึ้นทางธรรมชาติ โดยที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักเหตุผล ระบบความเชื่อและศาสนาจึงเป็นสิ่งยึดเหนียวเป็นเสมือนสีอระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์อธิบายไม่ได้ระบบความเชื่อเป็นเหมือนมาตฐานที่ใช้เพื่อเช้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม เข้าใจความจริงที่เป็นมาตรฐานของสังคม ความเชื่อจะผูกพันกับหลักศีลธรรม จริยธรรม ปรัชญา ศาสนาของสังคม ในอดีตมนุษย์ยังพึ่งพาใกล้ชิดธรรมชาติ มนุษย์จึงหาสิ่งยึดเหนี่ยวในสิ่งคลุมเครือเพื่อการอยู่รอด จากระบบความเชื่อต่าง ๆ ไส้มีผู้รู้ผู้คิดสร้างลัทธิหลักคำสอน อธิบายการเกิดสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เรียกว่า ศาสนา...