การศึกษา

skills for study

การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้

การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า Developing skills for study ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างมุ่งดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายของรัฐและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกพา ระดับอุดมศึกมาฉบับที่ 7 โดยทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการทางวิซาการแก่สังคม เพื่อทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งนี้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตผู้เป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติให้มีคุณภาพมีจิตตำนึกในความเป็นไทยมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์มีวิจารณญาณในการเลือกและการตัดสินใจที่เหมาะสมเพื่อปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม Developing skills for study ความหมายของการศึกษา Developing skills for study...