การขัดเกลาทางสังคม

norms

บรรทัดฐานของสังคม

บรรทัดฐานของสังคม norms of society โดยส่วนใหญ่แล้ว บรรทัดฐาน norms ในสังศมส่วนใหญ่มาจาก ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมภายในสังคมนั้นและดำรงอยู่ และถือปฏิบัติในสังคมนั้นมาเป็นเวลานานกล่าวอีกนัยหนึ่งบรรทัดฐานคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  และวัฒนธรรมของสังคมก็คือสิ่งที่สมาชิกปฏิบัติสืบทอดกันมา Norms บรรทัดฐานต่าง ๆ ในสังคมจะได้รับการเรียนรู้จากอะไร มักจะได้รับการเรียนรู้มาจาก ประสบการณ์ที่มีอยู่ในสังคมโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization)กระบวนการนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่มนุษย์เกิดจนกระทั่งตาย เป็นกระบวนการที่สังคมหรือกลุ่มอบรมสั่งสอนให้บุคคลได้เรียนรู้ถึงระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งคุณค่าต่าง ๆ...