ความสัมพันธ์ของท่าเรือแห่งประเทศไทยกับรัฐบาล

ความสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแห่งประเทศไทยกับรัฐบาล Port

กิจการของการท่าเรือ Port มีความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลและประชาชนทั่วไป โดยเหตุนี้การดำเนินงานบางอย่างนั้น ทำให้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน เช่น การสร้างท่าเรือขึ้นใหม่ การเพิ่มหรือลดทุน การกู้ยืมเงินการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ การกำหนดอัดราค่าภาระการใช้ท่าเรือบริการความสะดวกต่าง ๆ การกองทุนสงเคราะห์ รวมทั้งงบประมาณประจำปีโดยเฉพาะงบลงทุน

Port with the government มีอำนาจหน้าที่เป็นอย่างไร

โดยมีพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทยไว้ในมาตรา 6 ดังนี้

 1. การดำเนินงานเกี่ยวกับการเครื่องใช้ บริการและความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ ไม่ว่าจะเป็นการ สร้าง ซื้อ หรือจัดหา และการให้เช่านั่นเอง
 2. จัดหา ซื้อ ให้เช่า ถือกรรมสิทธิสำหรับการครอบครอง จำหน่ายหรือดำเนินงานเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์
 3. กำหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือบริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือฯและออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว
 4. จัดระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย การใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆของกิจการท่าเรือ
 5. กู้ยืมเงิน โดยสำหรับพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2499 ได้เพิ่มอำนาจให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย ต่อจากที่ให้ไว้อีก ดังนี้.
 6. ขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในอาณาบริเวณ
 7. ควบคุม ปรับปรุง และให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือและการเดินเรือภายในอาณาบริเวณ
 8. กำหนดอัตราค่าภาระต่าง ๆ ภายในอาณาบริเวณ
 9. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2516

และนอกจากนี้พระราชบัญญัติการท่าเรือฯ ได้กำหนดให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ บรรดาที่กฎหมายให้ไว้แก่สำนักงานท่าเรือกรุงเทพฯ ในกรมการขนส่งเดิม ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ และพนักงานของการท่เรือแห่งประเทศไทย เป็นจ้าพนักงานตามความหมายแห่งกฎหมายลักษณะอาญา การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและให้ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ

โดยอิงจากตามกฎหมายอื่นๆ ที่มีการเรียกเก็บสำหรับค่าอาคารและที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย นอกจากอาคารและที่ดินที่ให้เช่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากการเสียด่าธรรมนียมตามกฎหมายว่าด้วยการตุลกากร อสังหาริมทรัพย์ของการท่าเรือฯ เมื่อจะต้องการใช้ในกิจการของการท่าเรือฯ ให้ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน

ความสัมพันธ์ของท่าเรือกับรัฐบาล เป็นอย่างไร

สำหรับพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการนี้ จะสั่งการให้การท่าเรือฯ ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือทำรายงานหรือยับยั้งการกระทำใด ๆซึ่งขัดต่อนโยบายของรับบาล หรือมติดณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอำนาจที่จะสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการดำเนินงานได้

กรณีที่การท่าเรือฯ หรือคณะกรรมการฯ จะต้องเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่พระราชบัญญัติการท่าเรือฯ กำหนดไว้ จะต้องเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอต่อไปในการดำเนินกิจการของการท่าเรือฯ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนเมื่อการท่าเรือฯ จะดำเนินกิจการดังต่อไปนี้.

 1. สร้างท่าเรือขึ้นใหม่
 2. เลิกกิจการในท่าเรือซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว
 3. เพิ่มหรือลดทุน
 4. กู้ยืมเงิน
 5. จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์

 

โดยการท่าเรือฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน นอกจากนี้แล้วการท่าเรือฯ จะต้องไม่วางระเบียบว่าด้วยการใช้ประโยชน์แห่งบริการและดวามสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการกำหนดค่าภาระในการใช้ประโยชน์และความสะดวกเช่นว่านั้น ซึ่งจะเป็นการขัดนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการเศรษฐกิจและการคลัง

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่