ปัญหาประชากร

ปัญหาประชากร Population problems

นับแต่สงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข มีผลให้ประชากรของโลกมีอายุยืนขึ้น เกิดมากขึ้น จากสถิติพบว่าทุกนาทีมีประชากรเกิด 146 คน โลกมีประชากรทั้งหมด 4,700 ล้านคน ผลจากการมีประชากรเพิ่มขึ้นมากทำให้เกิดปัญหา ความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการสาธารณสุข ปัญหาการศึกษา ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ปัจจุบันชาวโลกและองค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความสนใจศึกษาปัญหาประชากร โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากร Population problems

Population problems ปัญหาประชากร ทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง

  • สภาวะการณ์ของปัญหาประชากร

ปัญหาประชากรอาจจำแนกได้ 3 รูปแบบดังนี้

  1. ขนาดของประชากร (size)
  2. การกระจายตัวของประชากร (distribution)
  3. คุณภาพของประชากร (quality)

Size ขนาดของประชากรโลก

นับแต่มนุษย์พวกแรก เกิดมีขึ้นในโลก เมื่อประมาณเสนปีมาแล้ว คือมนุษย์โฮโมเซเปียน (homo sapiens) เรื่อยมาจนถึงสมัยคริสตกาล มีประซากรโลกประมาณ 200 – 300 ล้านคน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 มีประชากรโลกประมาณ 1,800 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2508 มีประชากร 3,288 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2513 มีประชากรโลก 3,625 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2526 มีประชากรโลก 4,700 ล้านคน นักวิชาการคาดคะเนว่า ในปี พ.ศ. 2543 โลกจะมีประชากรประมาณ 6,000 ล้านคน และ 8,000 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2583 และในอีก 100 ปี ข้างหน้าคือใน ปี พ.ศ. 2673 โลกจะมีประชากร 14,000 พันล้านคน

Distribution การกระจ่ายตัวของประชากร

กว่าครึ่งของประชากรโลก จำนวนประมาณ 5,000 ล้าน ในปี พ.ศ. 2529 อยู่ใน เอเชียในประเทศจีน อินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซียและบังคลาเทศในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา เช่น สหรัฐอเมริกา ดานาดา สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ มีประชากรไม่มากนัก

คุณภาพของประชากร quality

ปรัชญาชีวิตสมัยชาร์ล ดาร์วิน ” ผู้ที่เข้มแข็งเท่านั้น จึงจะสามารถมีชีวิตรอดได้ ” ยังคงเป็นความจริงอยู่ทุกยุคทุกสมัย มนุษย์ในปัจจุบัน มีวัฒนธรรม ที่เหมาะสมตามกาลสมัย มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอาวุธทันสมัย เพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากการรุกรานอธิปไตยจากต่างชาติ จำกัดจำนวนการเพิ่มขึ้นของประชากร เพื่อคุณภาพไม่ต้องแก่งแย่งกันในเรื่องทรัพยากร ที่อยู่อาศัย ตำแหน่งงาน ฯลฯ

แนวความคิดทางประชากร

  1. ทฤษฎีประชากรของมัลธัส (Malthus Population Theory)

มัลธัส เป็นนักบวช ในคริสต์ศาสนานิกายโรมันดาทอลิค มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2309- 2377 ได้ศึกษาและเขียนหนังสือดาดคะเนเกี่ยวกับการเพิ่มของประชากรไว้ว่า หากไม่มีการควบคุมจำนวนประชากร จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่นเกิดความอดอยากเนื่องจากมีอาหารไม่เพียงพอ 

เนื่องจากอัตราการเพิ่มของประชากร จะเพิ่มในลักษณะอนุกรมเรขาคณิตหรือการเพิ่มในลำดับคูณ เช่น จาก 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 เป็นต้น

แต่การเพิ่มของอาหารและปัจจัยในการดำเนินชีวิต จะเป็นแบบอนุกรมเลขคณิตหรือการเพิ่มในลำดับบวก เช่น จาก 1 – 2 – 3 – 4 – 5 เป็นต้น

ทั้งนี้มีสิ่งที่เป็นเครื่องควบคุมการเพิ่มของประชากร 2 รูปแบบคือ

  1. (positive checks) การควบคุมการเพิ่มแบบธรรมชาติ 
  2. (preventive checks) การเพิ่มโดยการประวิงเวลาการแต่งงานออกไป 

 

และถ้าจะพูดถึงแง่ของผลเสียของการมีประชากรน้อยเกินไปบ้างแล้วหละก็ เพลโต ปราชญ์ชาวกรีก ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี 347-427 ก่อนดริสตศักราช มีแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับประชากรว่า ทุกประเทศควรมีจำนวนประชากรให้พอเหมาะกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าหากประเทศใดมีประชากรมากเกินไป ก็จะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และถ้าหากมีประชากรน้อยเกินไป ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากการรุกรานของข้าศึกศัตรูได้

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่