บรรทัดฐานของสังคม

บรรทัดฐานของสังคม norms of society

โดยส่วนใหญ่แล้ว บรรทัดฐาน norms ในสังศมส่วนใหญ่มาจาก ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมภายในสังคมนั้นและดำรงอยู่ และถือปฏิบัติในสังคมนั้นมาเป็นเวลานานกล่าวอีกนัยหนึ่งบรรทัดฐานคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  และวัฒนธรรมของสังคมก็คือสิ่งที่สมาชิกปฏิบัติสืบทอดกันมา

Norms บรรทัดฐานต่าง ๆ ในสังคมจะได้รับการเรียนรู้จากอะไร

มักจะได้รับการเรียนรู้มาจาก ประสบการณ์ที่มีอยู่ในสังคมโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization)กระบวนการนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่มนุษย์เกิดจนกระทั่งตาย เป็นกระบวนการที่สังคมหรือกลุ่มอบรมสั่งสอนให้บุคคลได้เรียนรู้ถึงระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งคุณค่าต่าง ๆ ที่สังคมกำหนดไว้สำหรับบุคคลที่จะเข้ามามีความสัมพันธ์กัน

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่สำคัญที่สุดก็คือ การขัดเกลาทางสังคมในช่วงปฐมวัยของบุคคล (primary socialization)คือ ในช่วงวัยเด็กซึ่งเป็นแบบแผนพฤติกรรมพื้นฐานของบุคคล โดยทั่วไปถือว่าสังคมและครอบครัวรับหน้าที่ในการให้การขัดเกลาทางสังคมในช่วงปฐมวัยแก่สมาชิก

เด็กจะเรียนรู้โดยผ่านทางสถาบันและบุคคลในครอบครัวในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โรงเรียนจะทำหน้าที่ขัดเกลาสมาชิกในระบบ ต่อมาเป็นช่วงสองของการขัดเกลาทางสังคม (secondary socialization) โดยในช่วงวัยเด็ก บุคคลจะเรียนรู้พฤติกรรมที่เป็นทักษะพื้นฐานเพื่อประ ไยชน์และเป็นความจำเป็นเมื่อเติบโตขึ้น

การขัดเกลาทางสังคมกับบทบาทของสตรีมีส่วนสัมพันธ์กัน เพราะอะไร

เนื่องจากบทบาทเพศตามสังคม ถูกกำหนดรูปแบบโดขวัฒนธรรมและสังคมมากกว่าจะถูกกำหนดโดยเรื่องเพศทางชีวะ เด็กชายและเด็กหญิงได้รับการอบรมชัดเกลาเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยบทบาทที่แตกต่างกัน

เช่น เด็กชายและเด็กหญิงกับการเล่น ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน เด็กผู้หญิงจะเล่นกับของเล่นที่จะสอนให้รู้จักบทบาทของตนเมื่อเติบโดขึ้น เช่น เล่นตุ๊กตา ดูแลเลี้ยงดู แต่งตัว เสริมสวย แต่สำหรับเด็กผู้ชายจะเล่นของเล่นที่ผาคโผน แข็งแกร่ง เช่น ขี่ม้า อิงปืน ซึ่งสะท้อนให้รู้จักบทบาทของตนเมื่อเติบโตขึ้นในฐานผู้ชายที่ต้องแข็งแกร่ง มีความกล้าหาญ

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ทำให้บุคคลในฐานะสมาชิกของสังคมยอมรับ และปฏิบัติตามบรรทัดฐาน ซึ่งผ่านการควบคุมทางสังคม (social control) โดยมีมาตรการควบคุมทางสังคมหลายระดับ เช่น การให้รางวัล ก็จะมีตั้งแต่การให้ค่าชมเชยยกย่อง ให้รางวัลเป็นวัตถุสิ่งของ เหรียญตรา เป็นต้น

การลงโทษก็จะมีตั้งแต่คำติเตียน นินทาว่าร้าย การปรับให้เสียเงินทอง การลงไทษทางร่างกาย เป็นต้น การที่มนุษย์ยอมรับอิทธิพลของบรรทัดฐาน เพราะมนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้และการใช้ความนึกคิด

เมื่อกล่าวถึงสังคม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะวัฒนธรรมทำให้สังคมมนุษย์แตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่น วัฒนธรรมเกิดขึ้นการก่อร่างสร้างจากค่านิยมต่าง

ค่านิยมคือ ความเชื่อที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เป็นหลักการที่บุคคลยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และจะปรากฏอยู่ในความคิดและพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก ค่านิยมจะกำหนดวัฒนธรรมความเชื่อ และรูปแบบการมองโถก เป็นเบื้องหลังความคิดและการกระทำของบุคคล เป็นจุดหมายปลายทางในการคำเนินชีวิต ด่านิยมจะแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมขึ้นอยู่กับการอบรมขัดเกลาที่บุตคลได้รับ และขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของบุคคล

 

โดยสรุปบรรทัดฐานในสังคมทำหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกเป็นแนวทางของพฤติกรรมที่สมาชิกของสังคมเข้าใจร่วมกัน บรรทัดฐานมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกนึกคิดของบุคคล เป็นหลักปฏิบัติที่สังคมวางไว้ให้บุคคลทำตาม ประการที่สองทำหน้าที่บังคับให้คนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือแนวทางที่สังคมวางไว้

 

หากตต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่