ปัญหาผู้สูงอายุ

ปัญหาผู้สูงอายุ elder

มาเรียนรู้เรื่องของ ปัญหาผู้สูงอายุ elder กัน ที่ปัจจุบันนี้ เกิดมีขึ้นในทุกสังคมทั่วโลก และโดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่งในสังคมตะวันตก ที่บุตรหลานให้ความสนใจผู้สูงอายุน้อยเกินไป โดยผู้สูงอายุเหล่านี้ เคยมีส่วนรับใช้สังคม ช่วยเหลือ และเสียสละเพื่อสังคมมาแล้ว จึงควรที่จะได้รับการสนองตอบคุณประโยชน์และการทดแทนจากสังคมตามสมควร ผู้สูงอายุประกอบด้วยความสุขุมความรอบคอบ และประสบการณ์ในชีวิตอย่างที่คนหนุ่มสาวไม่มีในสิ่งนี้

Elder ปัญหาผู้สูงอายุ คืออะไร

 

โดยสำหรับอายุเฉลี่ยของประชากรทั่วทั้งโลกของเรานี้ อยู่ที่ประมาณ ประมาณ 62 ปี เนื่องจากการแพทย์ การสาธารณสุข เทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่งจะมีความเจริญก้าวหน้าเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2500 อายุโดยเฉลี่ยของประชากรโลก ประมาณ 48 ปีปัจจุบัน ประชากรทั่วโลก มีอายุที่ยืนน้อยลง

ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อัตราการเกิด อัตราการตายและอัตราการเพิ่มของประชากรในประเทศ ออสเตรเลีย มีประชากรสูงอายุ ประมาณ 1 ใน 4 ของพลเมือง ในประเทศญี่ปุ่นมีประชากรผู้สูงอายุ ประมาณ 18% ของจำนวนพลเมืองตามเกณฑ์สากล อายุ 60 ปี ถือว่าเป็นผู้สูงอายุ และในประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 5 – 6% หรือในปี 2529 จากประชากรไทยประมาณ 52 ล้านคน จะเป็นผู้สูงอายุ วัย 50 – 8 ปี ประมาณ 2,500,000 คน ถึง 3,200,000

เกณฑ์การเกษียณอายุในประเทศต่างๆ เป็นอย่างไร

 • สวีเดน 70 ปี
 • ไทย 60 ปี
 • อูกันดา 40 ปี

สถิติอายุขัยเฉลี่ยในประเทศต่าง ๆ

 • สตรีญี่ปุ่น มีอายุยืนที่สุด โดยมีอายุขัยเฉลี่ย ประมาณ 80 ปี
 • อเมริกัน 79 ปี สำหรับสตรี
 • อังกฤษ 77 ปี สำหรับสตรี

ความชราหรือความแก่ แบ่งเป็น 4 อย่าง

 1. ความแก่โดยอายุ อายุชาย 65 ปี หญิง 60 ปี
 2. โดยสังขาร เป็นความแก่ที่แน่นอน เด็ดขาด เปลี่ยนได้ยาก
 3. จิตใจไม่สมหวังในชีวิต ขาดความสุข ความอบอุ่น
 4. แก่โดยสังคม ยากจน มีโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อเกษียณหรือพันวัยทำงาน เกิดดวามรู้สึกด้อยเกียรติหรือขาดสมรรถภาพ

ว่าด้วยเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ

 1. ลักษณะของความเสื่อมของสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อถึงวัย 70 ปี กำลังกล้ามเนื้อลดถอยลงเสียดวามสมดุลของกล้ามเนื้อ ทำให้การเดลื่อนไหวของร่างกายไม่สะดวกเหมือนเก่าความเสื่อมในด้าน สายตา หู การสัมผัส การรับรส โรคเกี่ยวกับความดันโลหิต โรคจิต โรคประสาท
 2. สุขภาพจิตของคนชรา อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้ คนชราในสังคมเมืองที่มีแต่การแข่งขันกัน ความชุลมุนวุ่นวายจะมีปัญหามากกว่าในชนบท

2.1 สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ – การปลดเกษียณรายได้ลดลงไป

2.2 สาเหตุทางสังคม ภายหลังการปลดเกษียณผู้สูงอายุมักมีดวามรู้สึกสูญเสียอำนาจ คิดว่าไม่มีผู้ใดให้ความสำคัญดังแต่ก่อน

2.3 ปัญหาของทางด้านพยาธิวิทยาทางจิต ได้แก่ ความรู้สึกไม่สมหวังในชีวิต ความรู้สึกที่มีลักษณะของการขาดความรัก ขาดความอบอุ่นในวัยเด็ก และไม่สามารถปรับตัวได้เมื่อโตขึ้น เมื่อถึงวัยชราจะทำให้มีปัญหามากขึ้น

2.4 ร่างกายผสมกับจิตใจ เมื่อถึงเวลาที่ความเสื่อมถอยของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายลงลง การเคลื่อนไหวตัวหรือร่างกายก็ลำบากมากยิ่งขึ้น รวมถึงการรับประทานอาหารลำบาก มีความรู้สึกที่คิดว่าถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับความสนใจจากลูกหลาน จะทำให้เกิดปัญหาโรคจิต โรคประสาท รวมทั้งการเสื่อมโดยตรงของสมองด้วย

 

ดังนั้นการสร้างและส่งเสริมสุขภาพจิตคนชราจึงเป็นสิ่งที่สำหรับตัวผู้สูงอายุเอง ควรมีการเตรียมตัวเตรียมใจ ว่าภายหลังการเกษียณอายุหรือเมื่อมีภาวะเป็นผู้สูงอายุเต็มขั้น จะทำอะไรบ้าง ใช้ชีวิตอย่างไร ควรใช้เวลาว่างให้เป็นประยชน์ อย่าให้มีเวลาว่างมากนัก และที่สำคัญทางด้านของรัฐ ฯ ควรให้สวัสดิการในการรักษาพยาบาลสำหรับตัวผู้สูงอายุเอง ควรมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง จัดตั้งการบริการชุมชน สำหรับคนชรา ควรมีการนัดสังสรรค์ พบปะระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่