ปรัชญา

skills for study

การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้

การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า Developing skills for study ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างมุ่งดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายของรัฐและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกพา ระดับอุดมศึกมาฉบับที่ 7 โดยทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการทางวิซาการแก่สังคม เพื่อทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งนี้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตผู้เป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติให้มีคุณภาพมีจิตตำนึกในความเป็นไทยมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์มีวิจารณญาณในการเลือกและการตัดสินใจที่เหมาะสมเพื่อปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม Developing skills for study ความหมายของการศึกษา Developing skills for study...

Characteristics of Society

ลักษณะทั่วไปของสังคม

ลักษณะทั่วไปของสังคม Characteristics of Society ในการศึกษาสังคม เราอาจต้องทำความเช้าใจสิ่งที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบของสังคมว่าเป็นอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร และในขณะเดียวกัน เราอาจต้องทำความเข้าใจถึงสภาพความเป็นสังคมอีกด้วยว่าสังคมนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร Characteristics of Society  มีอะไรเป็นองค์ประกอบ เป็นต้น Characteristics of Society การศึกษาสังคม องค์ประกอบของสังคมต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า “ลักษณะ” ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่จะสามารถทำให้เราเห็นความเป็นสังคมเด่นชัดยิ่งขึ้น ดังนั้นในการศึกษาสังคมจึงควรต้องศึกษาลักษณะของมันเสียก่อน อันจะช่วยให้การศึกษาสังคมดีขึ้นง่ายขึ้น เพราะทำให้เห็นโครงสร้างที่เป็นตัวประกอบของสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณะของสังคมนั้น...

Books

เรื่องของการคัดลอกหนังสือด้วยมือ

เรื่องของการคัดลอกหนังสือด้วยมือ Copying Books by Hand การเขียนโดยการใช้ตัวอักษร Copying Books by Hand ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพราะความสามารถของสื่อที่นำติดตัวไปได้ เช่น กระดาษ (papyrus) แผ่นหนัง (parchment) แผ่นหนังลูกวัว (vellum) มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับชาวโรมันที่จะพัฒนาในเรื่องของกระดาษ จากกระดาษม้วนที่หนักจนมาเป็นหนังสือเย็บเล่ม ในหน้ากระดาษมีข้อความที่เขียนข้อความทั้งสองด้าน มีการเย็บเข้าเล่ม มีปก และมีการพัฒนามาจนเป็นรูปแบบของหนังสือที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันชาวโรมันได้แก้ไขปรับปรุงการทำหนังสือให้ดีขึ้น มีโครงสร้างของไวยากรณ์ที่เราใช้ในการสร้างประโยค...

Language

เรียนรู้เรื่องภาษาและสมอง

เรียนรู้เรื่องภาษาและสมอง Language and Brain สำหรับเรื่องของกลของสมอง ภาษาและสมอง Language and Brain โดยเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1848 ได้มีชายคนหนึ่งชื่อ Phineas Gage เป็นหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนถูกท่อนเหล็กขนาดยาว 4 ฟุตกระเด็นมาถูกหัวจนสมองทะลุเป็นช่องเข้าไปเขาไม่เป็นอะไรนอกจากค่อนข้างเอาใจตัวเองและเจ้าอารมณ์แต่เขาก็ยังมีอายุต่อไปได้อีก12 ปี ทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดจึงเริ่มศึกษาการทำงานของสมองของเขา เขาเองก็ได้เงินไม่น้อยในการออกแสดงร่วมกับคณะละครสัตว์ไปทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อสนองความต้องการของคนที่อยากเห็นตัวเขาและท่อนเหล็กที่กระเด็นถูกหัวเขา สิ่งที่ทุกคนสงสัยและอยากรู้ก็คือว่า ทั้ง ๆ ที่สมองของเขาเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้แล้ว...

elder

ปัญหาผู้สูงอายุ

ปัญหาผู้สูงอายุ elder มาเรียนรู้เรื่องของ ปัญหาผู้สูงอายุ elder กัน ที่ปัจจุบันนี้ เกิดมีขึ้นในทุกสังคมทั่วโลก และโดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่งในสังคมตะวันตก ที่บุตรหลานให้ความสนใจผู้สูงอายุน้อยเกินไป โดยผู้สูงอายุเหล่านี้ เคยมีส่วนรับใช้สังคม ช่วยเหลือ และเสียสละเพื่อสังคมมาแล้ว จึงควรที่จะได้รับการสนองตอบคุณประโยชน์และการทดแทนจากสังคมตามสมควร ผู้สูงอายุประกอบด้วยความสุขุมความรอบคอบ และประสบการณ์ในชีวิตอย่างที่คนหนุ่มสาวไม่มีในสิ่งนี้ Elder ปัญหาผู้สูงอายุ คืออะไร   โดยสำหรับอายุเฉลี่ยของประชากรทั่วทั้งโลกของเรานี้ อยู่ที่ประมาณ ประมาณ 62 ปี...

mentality

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต mentality เดิมทีแล้วนั้นในสังคมไทยของพวกนี้ ไม่ค่อยบ่อยนักที่จะมีปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากเรามีการปกครอง การใช้ชีวิตในสังคมแบบพ่อกับลูก นายกับบ่าว มีการยืดหยุ่นและอะลุ่มอล่วยต่อกันทำให้ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต mentality มีน้อย แต่ในปัจจุบัน อิทธิพลของปรัชญาตะวันตกที่ว่าทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจน อาจจะแสวงหาความเท่าเทียมกันได้ด้วยการศึกษา บางดนต่อสู้ดิ้นรนแล้วประสบดวามสำเร็จ บางคนไม่พอใจ น้อยใจเสียใจ ผิดหวังในโชดชะตาพาลเกลียดตนอง ความดับข้องใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับว่า อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดั่งหวัง จะตกเป็นตะกอนแห่งความขุ่นมัวในใจ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกินไม่ได้...

Goals

เป้าหมายของมนุษย์ในทางสังคมวิทยา 

เป้าหมาย  goals ของมนุษย์ในทางสังคมวิทยา  ไม่ว่าใครก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตกันทั้งนั้น ทุกคนมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต เพราะในวัน ๆ หนึ่งนั้นเรามักจะได้ยินบุคคลกล่าวเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่า “ผมต้องการ” หรือ “ฉันต้องการ” การที่จะทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์จะต้องเติมข้อความเกี่ยวกับเป้าหมาย goals ลงไปนั่นเอง โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเรื่องของเป้าหมายในชีวิตกัน ว่าทางสังคมศาสตร์นิยามไว้ว่าอย่างไร วิธีจำแนกประเภทของเป้าหมาย goals ในเรื่องของ เป้าหมาย เรามักจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจำแนกเป้าหมาย ได้มีนักวิชาการพยายามที่จะจำแนกเป้าหมายออกเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งการจำแนกประเภทของเป้าหมาย โดยวิธีการนี้ช่วยทำให้เราเข้าใจเข้าหมายดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี...

hydrophyte

ความสำคัญของพันธุ์ไม้น้ำ

ความสำคัญของพันธุ์ไม้น้ำ hydrophyte พันธุ์ไม้น้ำหรือพืชน้ำ hydrophyte ได้แก่ พืชที่มีเมล็ดงอกได้ทั้งในน้ำและพื้นที่ใต้น้ำ โดยต้องมีระยะหนึ่งของชีวิตอยู่ในน้ำ ในทางนิเวศน์วิทยาจะรวมพืชที่อยู่ใต้น้ำที่แท้จริงยกเว้นเวลาที่มีดอกที่อาจจะชุดอกขึ้นสูงเหนือน้ำแบบต่างๆ หรือขึ้นอยู่ในบริเวณที่ลุ่มใกล้น้ำไว้เป็นพืชน้ำพืชน้ำมีความสำคัญต่อสั่งต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบ คือจัดว่ามีทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของพืชน้ำ hydrophyte มีอยู่หลากหลายอย่างด้วยกันสำหรับประโยชน์ของพืชชนิดนี้ เช่น ช่วยเพิ่มวัฏจักรทางชีวภาพ (Biologic circulation) ในน้ำ เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียที่เกิดจากสัตว์น้ำ สิ่งเหล่านี้พืชจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสง พืชน้ำหลายชนิดยังใช้เป็นไม้ประดับในตู้ปลาและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำจึงต้องทราบรายละเอียดที่ถูกต้องของพืชน้ำ ทั้งในเรื่องของถิ่นกำเนิดวิธีการขยายพันธ์ ปัจจัยต่าง...

mental

เรื่องของสุขภาพจิตใจมนุษย์

เรื่องของสุขภาพจิตใจมนุษย์ mental illness เดิมทีแล้วนั้นในสังคมไทยของพวกนี้ ไม่ค่อยบ่อยนักที่จะมีปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากเรามีการปกดรอง การใช้ชีวิตในสังคมแบบพ่อกับลูก นายกับบ่าว มีการยืดหยุ่นและอะลุ่มอล่วยต่อกันทำให้ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต mental illness มีน้อย แต่ในปัจจุบัน อิทธิพลของปรัชญาตะวันตกที่ว่าทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจน อาจจะแสวงหาความเท่าเทียมกันได้ด้วยการศึกษา บางดนต่อสู้ดิ้นรนแล้วประสบดวามสำเร็จ บางคนไม่พอใจ น้อยใจเสียใจ ผิดหวังในโชดชะตาพาลเกลียดตนอง ความดับข้องใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับว่า อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดั่งหวัง จะตกเป็นตะกอนแห่งความขุ่นมัวในใจ เพิ่มขึ้นเรื่อย...

Finance

หน้าที่ทางการเงิน

หน้าที่ทางการเงิน Finance Function สำหรับหน้าที่ทางการเงิน Finance Function เป็นหน้าที่และกวามรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นงานที่จะต้องทำเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน การบริหารทางการเงินในรายละเอียดอาจแตกต่างกันในระหว่างองค์การต่าง ๆ แต่งานทางการเงินที่ยึดถือเป็นหลักใหญ่จะมีลักษณะเดียวกัน เช่นมีการจัดหาเงินทุนจากแหล่งการเงินภายนอก เงินทุนถูกนำมาแบ่งปันใช้ไปในทางต่าง ๆ กัน การไหลของเงินทุนจะมีบทบาทที่สำกัญในการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การ หน้าที่ทางการเงิน Finance Function หน้าที่ทางการเงินที่สำคัญนี้จะต้องดำเนินโดยองค์การทุก ๆ แห่งไม่ว่าจะเป็นองค์การที่ประกอบธุรกิจ หน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐบาล หรือองก็การอื่น ๆ ที่มีการดำเนินงานโดยไม่เสวงหากำไร...