Goals

เป้าหมายของมนุษย์ในทางสังคมวิทยา 

เป้าหมาย  goals ของมนุษย์ในทางสังคมวิทยา  ไม่ว่าใครก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตกันทั้งนั้น ทุกคนมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต เพราะในวัน ๆ หนึ่งนั้นเรามักจะได้ยินบุคคลกล่าวเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่า “ผมต้องการ” หรือ “ฉันต้องการ” การที่จะทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์จะต้องเติมข้อความเกี่ยวกับเป้าหมาย goals ลงไปนั่นเอง โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเรื่องของเป้าหมายในชีวิตกัน ว่าทางสังคมศาสตร์นิยามไว้ว่าอย่างไร วิธีจำแนกประเภทของเป้าหมาย goals ในเรื่องของ เป้าหมาย เรามักจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจำแนกเป้าหมาย ได้มีนักวิชาการพยายามที่จะจำแนกเป้าหมายออกเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งการจำแนกประเภทของเป้าหมาย โดยวิธีการนี้ช่วยทำให้เราเข้าใจเข้าหมายดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี...

hydrophyte

ความสำคัญของพันธุ์ไม้น้ำ

ความสำคัญของพันธุ์ไม้น้ำ hydrophyte พันธุ์ไม้น้ำหรือพืชน้ำ hydrophyte ได้แก่ พืชที่มีเมล็ดงอกได้ทั้งในน้ำและพื้นที่ใต้น้ำ โดยต้องมีระยะหนึ่งของชีวิตอยู่ในน้ำ ในทางนิเวศน์วิทยาจะรวมพืชที่อยู่ใต้น้ำที่แท้จริงยกเว้นเวลาที่มีดอกที่อาจจะชุดอกขึ้นสูงเหนือน้ำแบบต่างๆ หรือขึ้นอยู่ในบริเวณที่ลุ่มใกล้น้ำไว้เป็นพืชน้ำพืชน้ำมีความสำคัญต่อสั่งต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบ คือจัดว่ามีทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของพืชน้ำ hydrophyte มีอยู่หลากหลายอย่างด้วยกันสำหรับประโยชน์ของพืชชนิดนี้ เช่น ช่วยเพิ่มวัฏจักรทางชีวภาพ (Biologic circulation) ในน้ำ เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียที่เกิดจากสัตว์น้ำ สิ่งเหล่านี้พืชจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสง พืชน้ำหลายชนิดยังใช้เป็นไม้ประดับในตู้ปลาและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำจึงต้องทราบรายละเอียดที่ถูกต้องของพืชน้ำ ทั้งในเรื่องของถิ่นกำเนิดวิธีการขยายพันธ์ ปัจจัยต่าง...

mental

เรื่องของสุขภาพจิตใจมนุษย์

เรื่องของสุขภาพจิตใจมนุษย์ mental illness เดิมทีแล้วนั้นในสังคมไทยของพวกนี้ ไม่ค่อยบ่อยนักที่จะมีปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากเรามีการปกดรอง การใช้ชีวิตในสังคมแบบพ่อกับลูก นายกับบ่าว มีการยืดหยุ่นและอะลุ่มอล่วยต่อกันทำให้ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต mental illness มีน้อย แต่ในปัจจุบัน อิทธิพลของปรัชญาตะวันตกที่ว่าทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจน อาจจะแสวงหาความเท่าเทียมกันได้ด้วยการศึกษา บางดนต่อสู้ดิ้นรนแล้วประสบดวามสำเร็จ บางคนไม่พอใจ น้อยใจเสียใจ ผิดหวังในโชดชะตาพาลเกลียดตนอง ความดับข้องใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับว่า อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดั่งหวัง จะตกเป็นตะกอนแห่งความขุ่นมัวในใจ เพิ่มขึ้นเรื่อย...

Finance

หน้าที่ทางการเงิน

หน้าที่ทางการเงิน Finance Function สำหรับหน้าที่ทางการเงิน Finance Function เป็นหน้าที่และกวามรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นงานที่จะต้องทำเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน การบริหารทางการเงินในรายละเอียดอาจแตกต่างกันในระหว่างองค์การต่าง ๆ แต่งานทางการเงินที่ยึดถือเป็นหลักใหญ่จะมีลักษณะเดียวกัน เช่นมีการจัดหาเงินทุนจากแหล่งการเงินภายนอก เงินทุนถูกนำมาแบ่งปันใช้ไปในทางต่าง ๆ กัน การไหลของเงินทุนจะมีบทบาทที่สำกัญในการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การ หน้าที่ทางการเงิน Finance Function หน้าที่ทางการเงินที่สำคัญนี้จะต้องดำเนินโดยองค์การทุก ๆ แห่งไม่ว่าจะเป็นองค์การที่ประกอบธุรกิจ หน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐบาล หรือองก็การอื่น ๆ ที่มีการดำเนินงานโดยไม่เสวงหากำไร...

norms

บรรทัดฐานของสังคม

บรรทัดฐานของสังคม norms of society โดยส่วนใหญ่แล้ว บรรทัดฐาน norms ในสังศมส่วนใหญ่มาจาก ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมภายในสังคมนั้นและดำรงอยู่ และถือปฏิบัติในสังคมนั้นมาเป็นเวลานานกล่าวอีกนัยหนึ่งบรรทัดฐานคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  และวัฒนธรรมของสังคมก็คือสิ่งที่สมาชิกปฏิบัติสืบทอดกันมา Norms บรรทัดฐานต่าง ๆ ในสังคมจะได้รับการเรียนรู้จากอะไร มักจะได้รับการเรียนรู้มาจาก ประสบการณ์ที่มีอยู่ในสังคมโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization)กระบวนการนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่มนุษย์เกิดจนกระทั่งตาย เป็นกระบวนการที่สังคมหรือกลุ่มอบรมสั่งสอนให้บุคคลได้เรียนรู้ถึงระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งคุณค่าต่าง ๆ...

community development

ความหมายของการพัฒนาชุมชน

ความหมายของการพัฒนาชุมชน Community Development คำว่า “การพัฒนาชุมชน” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Community Development” ซึ่งเป็นคำที่ใช้และเข้าใจกันในระหว่างประเทศในความหมายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเจริญของชุมชนที่ยังล้ำหลังในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยระดมกำลังทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพกวามเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น การพัฒนาชุมชน Community Development ริเริ่มมีขึ้นโดยประเทศอะไร ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรก โดยที่อังกฤษได้กำหนดโกรงการที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนในประเทศอาณานิคมได้มีการปกครองตนเองเริ่มแรกทีเดียว ประเทศอังกฤษเรียกงานนี้ว่า “การศึกษามวลชน ” (Mass Education) ต่อมาในปี 2491 ที่ประชุมสมัยฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยเดมบริดจ์ ได้ประชุมกันเรื่อง “การปกครองในแอฟริกา”ได้เสนอให้ใช้คำว่า...

Port

ความสัมพันธ์ของท่าเรือแห่งประเทศไทยกับรัฐบาล

ความสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือแห่งประเทศไทยกับรัฐบาล Port กิจการของการท่าเรือ Port มีความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลและประชาชนทั่วไป โดยเหตุนี้การดำเนินงานบางอย่างนั้น ทำให้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน เช่น การสร้างท่าเรือขึ้นใหม่ การเพิ่มหรือลดทุน การกู้ยืมเงินการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ การกำหนดอัดราค่าภาระการใช้ท่าเรือบริการความสะดวกต่าง ๆ การกองทุนสงเคราะห์ รวมทั้งงบประมาณประจำปีโดยเฉพาะงบลงทุน Port with the government มีอำนาจหน้าที่เป็นอย่างไร โดยมีพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทยไว้ในมาตรา 6 ดังนี้ การดำเนินงานเกี่ยวกับการเครื่องใช้...

corruption

การคอรัปชั่น 

คอรัปชั่น  corruption สังคมในยุคนี้มักจะยกย่องผู้มีอำนาจ ผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต สามารถให้คุณให้โทษ ให้ความร่ำรวยแก่ผู้ใกล้ชิดได้ ระบบของพรรคพวก มักจะพิจารณาบุคคลที่เป็นพรรคพวก เพื่อสร้างฐานอำนาจ ความไว้วางใจ ทำให้ผู้ทำงานโดยสุจริตหมดกำลังใจที่จะทำงาน เนื่องจากทำตามกฎเกณฑ์แต่ก้าวหน้าช้ากว่า และเพราะหลายๆสิ่งนี้เองจึงเกิดการคอรัปชั่น corruption ที่ไม่จบไม่สิ้นในสังคมเรา สาเหตุของการคอรัปชั่น corruption มีอะไรบ้าง ค่านิยมเงินทองและวัตถุ สังคมในปัจจุบันนิยมเงินทอง วัตถุ ความร่ำรวย โดยแสดงออกในรูปของ บ้านทรงยุโรปใหญ่โตทันสมัย ของประดับบ้านราคาแพงจากต่างประเทศ รถยนต์ยุโรป...

assassination

ปัญหาการลอบทำร้าย

ปัญหาการลอบทำร้าย assassination เป็นปัญหาสังคม ที่เกิดขึ้นในทุกสังคม ไม่ว่าสังคมที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา บุคคลที่ถูกลอบทำร้าย assassination นั้นอาจเป็นผู้บริหารสูงสุดหรือผู้นำของประเทศ หรือประชาชนธรรมดากลวิธีและกรรมวิธีในการลอบทำร้ายนั้นมีหลายอย่างต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ การใช้ระเบิดขว้างปาหรือนำรถบรรทุกระเบิดไปจอดไว้ในบ้านผู้ที่ต้องการจะทำร้าย บางคนใช้มือปืนรับจ้างลอบสังหารตอนขับรถ บางคนถูกลอบทำร้ายตอนติดไฟแดง เช่น รัฐมนตรีต่างประเทศ ประเทศหนึ่งหรือถูกลอบทำร้ายขณะนั่งรับประทานอาหาร สาเหตุแห่งการลอบทำร้าย assassination มีอะไรบ้าง มีหลายประการ ได้แก่ ต้องการแก้แค้น ขัดผลประโยชน์ส่วนตัว ด้านเศรษฐกิจการค้า...

Population problems

ปัญหาประชากร

ปัญหาประชากร Population problems นับแต่สงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข มีผลให้ประชากรของโลกมีอายุยืนขึ้น เกิดมากขึ้น จากสถิติพบว่าทุกนาทีมีประชากรเกิด 146 คน โลกมีประชากรทั้งหมด 4,700 ล้านคน ผลจากการมีประชากรเพิ่มขึ้นมากทำให้เกิดปัญหา ความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการสาธารณสุข ปัญหาการศึกษา ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ปัจจุบันชาวโลกและองค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความสนใจศึกษาปัญหาประชากร โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากร...